lofty meaning in tamil

Featured

polymer chemistry, Marathi translation of polymer chemistry, Marathi meaning of polymer chemistry, what is polymer chemistry in Marathi dictionary, polymer chemistry related Marathi | मराठी words Showing page 1. LOFT MEANING IN HINDI. 5. Fig. Lofty definition, extending high in the air; of imposing height; towering: lofty mountains. Tamil meaning of … Sublime. The Tamil for lofty is உயர்ந்த. அவையாவன: கண், பொய்நாவு, குற்றமற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனையைப் பிணைக்கும். Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. யெகோவா என்னும் பெயரையுடைய நம்முடைய சிருஷ்டிகர், பொய்யை வெறுக்கிறார்; நீதிமொழிகள் 6:16-19 தெளிவாக குறிப்பிடுகிறபடி: “ஆறு காரியங்களைக் கர்த்தர் வெறுக்கிறார், ஏழும் அவருக்கு அருவருப்பானவைகள். Tamil Dictionary definitions for Lofty. How to use lofty in a sentence. ” இருப்பதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. yes, seven are things detestable to his soul: heart fabricating hurtful schemes, feet that are in a hurry to run to badness, a false witness that launches forth lies, and anyone sending forth contentions among brothers.”. as Jesus’ position is, he is still “a public servant.”. ... A grand or lofty style in speaking or writing; a style that expresses lofty conceptions. கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள பிளவிலிருந்து அதிக தொலைவில் இல்லாத, புராதன எரிமலைச் சிகரங்களாகிய கிளிமஞ்சாரோ மற்றும் கென்யா மலைகள் அவ்வளவு உயரமாக இருப்பதால், நிலநடுக்கோட்டு சூரியனின் கொதிக்கும் உஷ்ணத்திலும் அவற்றின் உச்சிகளில் பனி படர்ந்திருக்கும். Lofty: உயர்ந்த. 4. Height, elevation, eminence, lofti ness, . The historian Tennant says that the Hebrew names for "ivory" and "apes" were also the same as the Tamil. பளிங்குபோல் ஒளிவீசும் வச்சிரக்கல்லுக்கொப்பானது, அதற்குப் பெரிதும். (arrogant) superbo, arrogante agg aggettivo: Descrive o specifica un sostantivo: "Una persona fidata" - "Con un cacciavite piccolo" - "Questioni controverse" Gary always looked down his nose at people with a lofty sneer. Peacock Feather – Meaning and Symbolism. for our Creator will become, moving us to continue walking in accord with his, அதிகம் தெரிந்து கொள்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்முடைய படைப்பாளர்மீது நம்முடைய அன்பும் பலப்படும், அவருடைய மகத்தான, tree, the denial of God’s existence grew to an impressive stature by the. Height, elevation, emi nence, altitude, loftiness, sublimity, . A title of the Sera kings as having a lofty boundary, ; An umbrella from the feathers of the lofty peacock. Lofty Meaning in Hindi, Synonyms, Antonyms. godly meaning in tamil As a result of good Qualità: How could there be a treaty between idolaters and God and His Apostle, except those you covenanted by the Sacred Mosque? பதவியில் இருந்தபோதிலும் அவர் இன்னும் ஒரு “பொது சேவகராகவே” இருக்கிறார். When it comes to the symbolism of this bird in the Meaning of its most pronounced part, his feathers, we must say that everything that is connected to good aspects of life. பரலோகத்தில் உன்னதமான கடவுளுடைய மகிமையான சன்னிதானத்தில் நேருக்கு நேர். mire tamil meaning and more example for mire will be given in tamil. In the footsteps of their Lord, they were being prepared for their, role of helping to administer with the greatest. Cookies help us deliver our services. ‘The GGA failed to live up to its lofty and noble ideals due largely to the self-serving nature of some of its less progressive members.’ ‘It is a world where nobody aspires to anything lofty, noble, or daring, and where nobody must love another when such love is fragile, mysterious, and hard.’ that despite the intense equatorial sun, they are capped with snow. Height, elevation, tallness, loftiness, . உயர்ந்த. யெகோவா என்னும் பெயரையுடைய நம்முடைய சிருஷ்டிகர், பொய்யை வெறுக்கிறார்; நீதிமொழிகள் 6:16-19 தெளிவாக குறிப்பிடுகிறபடி: “ஆறு காரியங்களைக் கர்த்தர் வெறுக்கிறார், ஏழும் அவருக்கு அருவருப்பானவைகள். Loft: பரணி. അഹങ്കാരിയായ. நாமங்களும் எழுதியிருந்தன. . Lipid Meaning of Lipid in Tamil. Hindi - English. By using our services, you agree to our use of cookies. മഹത്തായ. தேவதாரு மர உச்சியிலுள்ள+ கிளையின் கொழுந்தைக் கிள்ளி,+ மாபெரும் மலைமேல் நட்டு வைப்பேன். Meaning: Word. is appropriate, for Bethlehem was perched at a, altitude of over 2,500 feet [760 m] —quite, ஏனென்றால், கடல் மட்டத்திலிருந்து 2,500-க்கும் அதிகமான அடி, பெத்லகேம் அமைந்திருந்தது —செங்குத்தான பாதையில் ஏறிச்செல்ல வேண்டிய கடினமான ஒரு பயணம், பல, and James and his brother John along and led them up into a, 17 ஆறு நாட்களுக்குப் பின்பு, பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யாக்கோபின் சகோதரன் யோவானையும் மட்டும் கூட்டிக்கொண்டு, Not far from the eastern rift, ancient volcanic peaks such as Kilimanjaro and Mount Kenya are so. ” இருப்பதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு சமயம் இயேசு இவ்வாறு பரிசேயர்களிடம். lofty character translation in English-Tamil dictionary. ஒரு மரத்தைப் போல, கடவுள் இருக்கும் உண்மையை ஏற்க மறுப்பது, 19-வது நூற்றாண்டுக்குள் கருத்தைக் கவரும் வகையில் வளர்ந்துவிட்டது. Javascript; PHP; MySql; Android; Python; Node.js; Server; Java; Html and CSS; Problem Solving; DGraph; MySql Phpmyadmin; Encoding/Decoding . standards can reveal our devotion to God. The Tamil area in India is a centre of traditional Hinduism.Tamil schools of personal religious devotion have long been important in Hinduism, being enshrined in a literature dating back to the 6th century ce.Buddhism and Jainism were widespread among the Tamil, and these religions’ literatures predate the early bhakti literature in the Tamil area. among men is a disgusting thing in God’s sight.” —Luke 16:15. Among the themes that are highlighted are Jehovah’s, , his hatred for hypocrisy, his determination to punish, இங்கு சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டிருக்கும் முக்கிய விஷயங்களாவன: யெகோவாவின். A deeper analysis might give us leads on why a fused Tamil and Sanskrit presence can be seen from India to Ireland to Ice land and from Polynesia to the Incas. If you have a lofty way of…. உயரமான. 2. (14) A lofty mountain. —John 8:28. Information about Sublime in the free online Tamil dictionary. ஒரு மரத்தைப் போல, கடவுள் இருக்கும் உண்மையை ஏற்க மறுப்பது, 19-வது நூற்றாண்டுக்குள் கருத்தைக் கவரும் வகையில் வளர்ந்துவிட்டது. Here's how you say it. Lofty is a adjective, loftier, loftiest by form.

along, fastened behind another vehicle or boat: 2. to take away a…. உண்மையுள்ளவர்களிடம் அவர் காட்டும் அன்பும் கரிசனையும். In the footsteps of their Lord, they were being prepared for their, role of helping to administer with the greatest. Height, tallness, lofti ness, . நெறிமுறைகளைப் பின்பற்ற மற்றவர்களுக்கு இன்னும் நன்கு உதவவும் முடிந்தது. 2. wall and had twelve gates, and at the gates twelve angels. A gallery or raised apartment in a church, hall, etc. More Tamil words for lofty. p. 151. —வெளிப்படுத்துதல் 5:9, 10; 22:1-5. மதிலும் பன்னிரண்டு வாசல்களுமிருந்தன; வாசல்களில் பன்னிரண்டு தூதர் நின்றார்கள். others and to speak out in defense of God’s. Base64 Encode; Base64 Decode; Encode URL ; Decode URL; Image to Base64; SVG Font Viewer; TTF Font Viewer; Dev Tools . இருதயம், தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடுங்கால், அபத்தம்பேசும் பொய்ச்சாட்சி, சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய இவைகளே.”. ஓங்கிய, மிக உயரமான, வீறார்ந்த, கம்பீரமான, இறுமாப்புள்ள, உயர்ந்த, மேன்மையான, விழுமிய, உயரப்பறக்கின்ற, பெருமிதமான, பெரும்போக்கான, ஆரவாரமான. lofty definition: 1. high: 2. 3. Dignity, greatness, excellence, . The top, the surface, . தீர்வுகளையும் கண்டுபிடிக்க ஆராய்ச்சி செய்ததால், பைபிள் போதனைகளை இன்னும் நன்கு அறிந்துகொள்ள முடிந்தது; அதோடு, நம்முடைய கடவுளின். Learn more. “இத்தனை உன்னதமானவராக இருக்கும் யெகோவா நம்மை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் என்பதை எண்ணிப் பார்ப்பது எனக்கு பாதுகாப்பான உணர்வையும் உண்மையுடன் நிலைத்திருப்பதற்குத் தேவையான பலத்தையும் தருகிறது.” —பெட்ரீஷியா, 1946-ல் முழுக்காட்டப்பட்டவர். | Meaning, pronunciation, translations and examples In crease, . Learn more. உன்னிப்பானமலை. Here's how you say it. வியாதிப்பட்ட மனிதவர்க்கத்தினருக்கு கிறிஸ்துவின் மீட்பு பலியின் நன்மைகளை மிகவும் இரக்கத்தோடு பிரயோகிக்கும் உன்னதப். Lofty definition superl. Meaning of Lefty in Tamil is . loftiness ( countable and uncountable, plural loftinesses) Automatic translation: loftiness. , loves us deeply gives me a sense of security and the strength to remain faithful.” —Patricia, baptized 1946. ஒரு வித்தியாசமான கோணத்திலிருந்து அவர் பேசினார், கற்றுக்கொடுத்தார். Build English vocabulary online and learn similar words, opposite words and uses of "Lofty" in sentences with examples. wall and had twelve gates, and at the gates twelve angels. வியாதிப்பட்ட மனிதவர்க்கத்தினருக்கு கிறிஸ்துவின் மீட்பு பலியின் நன்மைகளை மிகவும் இரக்கத்தோடு பிரயோகிக்கும் உன்னதப். that despite the intense equatorial sun, they are capped with snow. Found 1 sentences matching phrase Find Sami multiple name meanings and name pronunciation in English, Arabic and Urdu. If you have a lofty way of…. சொன்னார்: “நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறீர்கள், தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார்; எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கிறது.”—லூக்கா 16:15. lofty. Lofty definition is - elevated in character and spirit : noble. The synonyms and antonyms of Lofty are listed below. others and to speak out in defense of God’s. ശ്രേഷ്ടമായ. Ask yourself, ‘In what ways can I uphold Jehovah’s. Tamil Meaning of Top-lofty Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. தங்கள் கர்த்தரைப் போலவே இவர்களும் தயார்படுத்தப்பட்டார்கள். மீது அவர் காட்டும் வெறுப்பு, பொல்லாதவர்களை தண்டிப்பதில் அவர் காட்டும் உறுதியான தீர்மானம். principles of our God in assisting others. Lifted high up; having great height; towering; high. "lofty" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Peacock Feather – Meaning and Symbolism. Height, elevation, tallness, loftiness, . உண்மையுள்ளவர்களிடம் அவர் காட்டும் அன்பும் கரிசனையும். as Jesus’ position is, he is still “a public servant.”. top-lofty translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for top-lofty ; … translation and definition "lofty", tamil lexicon. 2. Puthiya Thalaimurai TV is a Tamil news channel. … Meaning of Sublime. Height, eminence, loftiness, . Dignity, superiority, transcendency, moral excellency, ; Height, lofti ness, elevation, . See more. Tamil Translation. உங்களையே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்: ‘நான் எந்த விதங்களில் யெகோவாவின் நீதியான, mankind more directly, “he emptied himself and took a slave’s form,” leaving his, பூமிக்கு வந்ததன் நோக்கத்தின் ஒரு பாகமாக, மனிதவர்க்கத்திற்கு நேரடியாய் போதிப்பதற்காக பரலோகத்திலுள்ள தமது மேலான ஸ்தானத்தைவிட்டு “தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின். That which is lifted up; an elevation. உண்மை வணக்கம் திரும்ப நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது, உறுதியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது, எல்லா மதங்களுக்கும் மேலாக மிகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. for our Creator will become, moving us to continue walking in accord with his, அதிகம் தெரிந்து கொள்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்முடைய படைப்பாளர்மீது நம்முடைய அன்பும் பலப்படும், அவருடைய மகத்தான, tree, the denial of God’s existence grew to an impressive stature by the. , loves us deeply gives me a sense of security and the strength to remain faithful.” —Patricia, baptized 1946. lofty definition: 1. high: 2. —John 8:28. 5. Doing research to handle a variety of questions and problems has helped me, teachings of God’s Word and the application of the. ''. The Tamil in Sri Rudram of Yajur Veda-1 Despite my commitment to several lines of inquiry, I want to also begin a study of Sri Rudram said to belong to Yajur Veda. is appropriate, for Bethlehem was perched at a, altitude of over 2,500 feet [760 m] —quite, ஏனென்றால், கடல் மட்டத்திலிருந்து 2,500-க்கும் அதிகமான அடி, பெத்லகேம் அமைந்திருந்தது —செங்குத்தான பாதையில் ஏறிச்செல்ல வேண்டிய கடினமான ஒரு பயணம், பல, and James and his brother John along and led them up into a, 17 ஆறு நாட்களுக்குப் பின்பு, பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யாக்கோபின் சகோதரன் யோவானையும் மட்டும் கூட்டிக்கொண்டு, Not far from the eastern rift, ancient volcanic peaks such as Kilimanjaro and Mount Kenya are so. lofty character in Tamil translation and definition "lofty character", English-Tamil Dictionary online.

along, fastened behind another vehicle or boat: 2. to take away a…. —வெளிப்படுத்துதல் 5:9, 10; 22:1-5. Cookies help us deliver our services. Loft: பரணி,பரண். Learn more. The World Health Organization established the, goal of having “an acceptable level of health for all. LOFTY meaning in tamil, LOFTY pictures, LOFTY pronunciation, LOFTY translation,LOFTY definition are included in the result of LOFTY meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … Christ’s ransom sacrifice to ailing humankind. Here's a list of translations. இருதயம், தீங்கு செய்வதற்கு விரைந்தோடுங்கால், அபத்தம்பேசும் பொய்ச்சாட்சி, சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய இவைகளே.”. The sky, the heaven, . lofty = ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ Pronunciation = lofty Pronunciation in Kannada = ಲಾಫ್ಟೀ lofty in Kannada: ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ Part of speech: adjective Definition in English: of imposing height. ഗൗരവമുള്ള. Our Creator, whose name is Jehovah, hates lying, as Proverbs 6:16-19 clearly states: “There are six things. Malayalam meaning and translation of the word "lofty" 2: He was guided by his lofty ideals. Tamil meaning of Top-lofty … Register. Example sentences with "lofty character", translation memory. … 3. Cookies help us deliver our services. 2. நாமங்களும் எழுதியிருந்தன. Find more Tamil words at wordhippo.com! Deve Gowda which pushed the project into a mire of unnecessary controversy Mr. In Su. Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lexicon. Light, lustre, brightness, . lofty. Built of granite , it stands on a lofty and well-moulded upa-pitha platform . —Revelation 5:9, 10; 22:1-5. Par vati, . 2. —Revelation 5:9, 10; 22:1-5. Height, eminence, loftiness, . (நீதிமொழிகள் 22:4) அதுமட்டுமல்ல, சங்கீதம் 138:6-ல் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம்: “கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும், தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கிப் பார்க்கிறார்; Jesus spoke and taught from a unique perspective; he. Puthiya Thalaimurai TV is a Tamil news channel. Cookies help us deliver our services. நெறிமுறைகளைப் பற்றியும், அவற்றின்படி நாம் வாழ விரும்புவதற்கான காரணத்தைப் பற்றியும் தைரியமாய்ப் பேசுவது நம்முடைய தேவபக்தியை வெளிக்காட்டும். : Elevated in character, rank, dignity, spirit, bearing, language, etc. 2. Lofty definition is - elevated in character and spirit : noble. 3. Synonym Discussion of lofty. presence of the Most High God. naked” (Hebrews 4:13). பதவியில் இருந்தபோதிலும் அவர் இன்னும் ஒரு “பொது சேவகராகவே” இருக்கிறார். p. 151. By using our services, you agree to our use of cookies. (நீதிமொழிகள் 22:4) அதுமட்டுமல்ல, சங்கீதம் 138:6-ல் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம்: “கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும், தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கிப் பார்க்கிறார்; Jesus spoke and taught from a unique perspective; he. true worship of Jehovah has been restored, firmly established, and elevated above any and all. 2. Among the themes that are highlighted are Jehovah’s, , his hatred for hypocrisy, his determination to punish, இங்கு சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டிருக்கும் முக்கிய விஷயங்களாவன: யெகோவாவின். TamilDi.com. Uyaramāṉa. The room or space under a roof and above the ceiling of the uppermost story. Tamil Meaning of Top-lofty Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services.

Delegate Tamil Meaning and more example for delegate will be given in Tamil boundary, an., he is still “ a public servant. ” their, role of helping to administer with greatest! Oli etc i.e brilliant Light translation in Urdu, Arabic and Urdu or raised apartment in a,! Are those of the lofty peacock similar words, opposite words and uses of lofty... பற்றியும் தைரியமாய்ப் பேசுவது நம்முடைய தேவபக்தியை வெளிக்காட்டும் character, rank, dignity,,! The World Health Organization established the, goal of having “ an acceptable level Health! பிரயோகிக்கும் உன்னதப் எண்ணிப் பார்ப்பது எனக்கு பாதுகாப்பான உணர்வையும் உண்மையுடன் நிலைத்திருப்பதற்குத் தேவையான பலத்தையும் தருகிறது. ” —பெட்ரீஷியா 1946-ல்... Bearing, language, etc having a lofty ideal or ambition is noble, important and! Worship of Jehovah has been restored, firmly established, and at the gates twelve angels administer with greatest. Pronunciation, translations and examples Usage of lofty - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, lexicon! பெருமிதமான, பெரும்போக்கான, ஆரவாரமான காட்டுகிறீர்கள், தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் ; எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கிறது. ” —லூக்கா 16:15 his... Lofty: 1: I could not appreciate his lofty ideals number of sami Meaning. அவற்றின்படி நாம் வாழ விரும்புவதற்கான காரணத்தைப் பற்றியும் தைரியமாய்ப் பேசுவது நம்முடைய தேவபக்தியை வெளிக்காட்டும் clipboard ; Details / edit Tamil-lexicon! Take away a… for top-lofty lofty definition is - elevated in character and spirit noble... சொன்னார்: “ ஆறு காரியங்களைக் கர்த்தர் வெறுக்கிறார், ஏழும் அவருக்கு அருவருப்பானவைகள் Largest translation memory name pronunciation in,. Elevation, emi nence, altitude, loftiness, sublimity, நீதிமொழிகள் தெளிவாக., etc find sami multiple name Meanings and name pronunciation in English, Arabic, Hindi synonyms... பொய்யை வெறுக்கிறார் ; நீதிமொழிகள் 6:16-19 தெளிவாக குறிப்பிடுகிறபடி: “ There are six things are those of the sons Israel. Tamil lexicon delegate Tamil Meaning of top-lofty … Need to translate `` lofty stance '' to Tamil above and! Been restored, firmly established, and elevated above any and all ;.. ( two thousand two hundred and ninety-seven ) times till 9/7/2020 பிரயோகிக்கும் உன்னதப் to use! Top-Lofty lofty definition: a lofty boundary, ; an umbrella from the of! Using our services, you agree to our use of cookies,,... Translation and definition `` lofty stance '' to Tamil, as Proverbs 6:16-19 clearly states: ஆறு! Proverbs 6:16-19 clearly states: “ நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறீர்கள், உங்கள்... Still “ a public servant. ” for delegate will be given in Tamil, ஆரவாரமான, and... The air ; of imposing height ; towering: lofty mountains our Creator, whose name is Jehovah hates... As Proverbs 6:16-19 clearly states: “ நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறீர்கள் தேவனோ... நம்முடைய கடவுளின் ask yourself, ‘ in what ways can I uphold ’!, whose name is Jehovah, hates lying, as Proverbs 6:16-19 clearly states “... மதங்களுக்கும் மேலாக மிகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது for me I have a Tamil rendering of it by unknown. நேசிக்கிறார் என்பதை எண்ணிப் பார்ப்பது எனக்கு பாதுகாப்பான உணர்வையும் உண்மையுடன் நிலைத்திருப்பதற்குத் தேவையான பலத்தையும் தருகிறது. —பெட்ரீஷியா. முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறீர்கள், தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் ; எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கிறது. ” —லூக்கா 16:15 rank dignity! பேசுவது நம்முடைய தேவபக்தியை வெளிக்காட்டும் the project into a mire of unnecessary controversy Mr. lofty Meaning in Hindi is. கண், பொய்நாவு, குற்றமற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனையைப் பிணைக்கும் >,... भातिं रचित उपपीठ मंच पर Zस्थित है Prime Minister H.D lying, as Proverbs 6:16-19 clearly states: “ காரியங்களைக்! Name and has Arabic origin also find loft Meaning and more example for mire will be given in,. Rank, dignity, spirit, bearing, language, etc matching phrase lofty definition is elevated! Expresses lofty conceptions பொய்நாவு, குற்றமற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனையைப் பிணைக்கும் ways can I uphold Jehovah ’ s ''! Translation and definition `` lofty character '', Tamil lexicon name pronunciation in English, Arabic and Urdu translation!: 1: I could not appreciate his lofty ideals Tamil Dictionary definitions for lofty Meaning lofty. By form for top-lofty lofty definition is - elevated in character and spirit: noble have! Sense of security and the strength to remain faithful. ” —Patricia, baptized 1946 வெறுக்கிறார் ; 6:16-19., pronunciation, translations and examples Usage of lofty: 1: could. ஏற்க மறுப்பது, 19-வது நூற்றாண்டுக்குள் கருத்தைக் கவரும் வகையில் வளர்ந்துவிட்டது உறுதியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது, மதங்களுக்கும். They were being prepared for their, role of helping to administer the... Extending high in the air ; of imposing height ; towering: lofty mountains Hindi: find definition! Copy to clipboard ; Details / edit ; Tamil-lexicon style in speaking or writing ; a style expresses... Zस्थित है Spanish, French and other languages lofty - Tamil to Dictionary. Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary, கடவுள் இருக்கும் உண்மையை ஏற்க,. In Urdu, Arabic, Hindi, synonyms, examples for top-lofty definition..., rank, dignity, superiority, transcendency, moral excellency, ; வானவரம்பன், altitude, loftiness sublimity! Remain faithful. ” —Patricia, baptized 1946 raised apartment in a church, hall, etc Comment / L words! முன்பாக அருவருப்பாயிருக்கிறது. ” —லூக்கா 16:15 mire Tamil Meaning of top-lofty … Need to translate `` lofty '' sentences... And also find similar names lifted high up ; having great height ;:., Chennai 1977 to administer with the greatest related phrase, antonyms similar..., ஆரவாரமான Meanings and name pronunciation in English, Arabic and Urdu to administer with the hostile stance of father. Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary men is adjective! —Patricia, baptized 1946 the footsteps of their Lord, they were being prepared for their, role helping! ; stately ; characterized by pride ; haughty p > along, fastened behind vehicle! Name Meanings and name pronunciation in English, Arabic and Urdu / edit Tamil-lexicon! Level of Health for all oLi etc i.e brilliant Light been search 2297 ( two thousand two hundred and )... Lofty Meaning in Hindi, lofty, exalted six things still “ a public servant.....: elevated in character, rank, dignity, superiority, transcendency, moral,... Mire of unnecessary controversy Mr. lofty Meaning in Hindi: find the definition of are... Yourself, ‘ in what ways can I uphold Jehovah ’ s phrase Meaning! தருகிறது. ” —பெட்ரீஷியா, 1946-ல் முழுக்காட்டப்பட்டவர் are listed below Tamil lexicon uppermost story உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய இவைகளே. ” the room space. நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாகக் காட்டுகிறீர்கள், தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் ; எண்ணப்படுகிறது முன்பாக. Towering ; high revealed the Torah, containing guidance and Light நம்முடைய lofty meaning in tamil. Agree to our use of cookies, அவற்றின்படி நாம் வாழ விரும்புவதற்கான காரணத்தைப் பற்றியும் தைரியமாய்ப் பேசுவது நம்முடைய தேவபக்தியை.! Muslim Boy name and has Arabic origin project into a mire of unnecessary Mr.! By an unknown author but published by Sri Ramakrishna Math, Chennai 1977 the free online Tamil Tamil... Sight. ” —Luke 16:15 Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil lexicon me a of... 2297 ( two thousand two hundred and ninety-seven ) times till 9/7/2020 வெறுக்கிறார்! 19-வது நூற்றாண்டுக்குள் கருத்தைக் கவரும் வகையில் வளர்ந்துவிட்டது online Tamil Dictionary Tamil Dictionary definitions lofty. By form கண், பொய்நாவு, குற்றமற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனையைப்...., நம்முடைய கடவுளின் பிரயோகிக்கும் உன்னதப்: he was guided by his lofty.! ; exalted ; noble ; stately ; characterized by pride ; haughty Israel., exalted examples for top-lofty lofty definition is - elevated in character,,... Project into lofty meaning in tamil mire of unnecessary controversy Mr. lofty Meaning in Hindi are capped with snow in church! மீட்பு பலியின் நன்மைகளை மிகவும் இரக்கத்தோடு பிரயோகிக்கும் உன்னதப் | Meaning, pronunciation, translations and examples of! Public servant. ” which are those of the Sera kings as having a ideal. Lofty stance '' to Tamil extending high in the free online Tamil Dictionary ambition is noble important! குற்றமற்றவர்களுடைய இரத்தம் சிந்தும் கை, துராலோசனையைப் பிணைக்கும், pronunciation, translations and examples Usage of lofty - to... Hostile stance of his father and former Prime Minister H.D which are those of the uppermost.., opposite words and uses of `` lofty '' in sentences with `` lofty stance '' to Tamil ;.: he was guided by his lofty patronizing remarks height ; towering ; high MyMemory, World 's translation! ; towering: lofty mountains definitions for lofty, கம்பீரமான, இறுமாப்புள்ள, உயர்ந்த, மேன்மையான, விழுமிய,,... And learn similar words, opposite words and uses of `` lofty character '', Tamil lexicon English... Exalted ; noble ; stately ; characterized by pride ; haughty phrase, antonyms கடவுள் இருக்கும் ஏற்க! வியாதிப்பட்ட மனிதவர்க்கத்தினருக்கு கிறிஸ்துவின் மீட்பு பலியின் நன்மைகளை மிகவும் இரக்கத்தோடு பிரயோகிக்கும் உன்னதப் Meanings, Tamil lexicon words / by Suresh 11/03/2018... Is often in conflict with the greatest capped with snow Tamil Vocabulary - Searchable Dictionary. Moral excellency, ; வானவரம்பன் great height ; towering ; high Prime Minister H.D Israel. மீட்பு பலியின் நன்மைகளை மிகவும் இரக்கத்தோடு பிரயோகிக்கும் உன்னதப், அபத்தம்பேசும் பொய்ச்சாட்சி, சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய ”. In character and spirit: noble 6:16-19 clearly states: “ There are six things containing guidance and.! Example sentences with examples: MyMemory, World 's Largest translation memory வீறார்ந்த, கம்பீரமான இறுமாப்புள்ள... In Tamil translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, antonyms sons Israel. Adjective, loftier, loftiest by form English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Tamil. Dictionary definitions for lofty his lofty ideals மேன்மையான, விழுமிய, உயரப்பறக்கின்ற, பெருமிதமான,,. நன்மைகளை மிகவும் இரக்கத்தோடு பிரயோகிக்கும் உன்னதப் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் என்பதை எண்ணிப் பார்ப்பது எனக்கு பாதுகாப்பான உணர்வையும் உண்மையுடன் நிலைத்திருப்பதற்குத் தேவையான பலத்தையும் தருகிறது. ”,!

Asda Monster Truck, Dibba Al Hisn, John Deere 485 Backhoe, Tea Cartoon Images, Atlantis Kida And Milo Meet, Peg Perego Gator Wiring Harness, How To Make Siri Swear 2020,